Dokumenti i objave

Ovim Pravilnikom propisuju se minimalni uvjeti za pružanje socijalnih usluga (u daljnjem tekstu: usluga) i način rada povjerenstva koje ispituje njihovo ispunjavanje.

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_40_712.html