Dokumenti i objave

Natječaj za radno mjesto - Ravnatelj centra

 

Ravnatelj Centra za pomoć u kući grada Crikvenice - 1 izvršitelj/ica

_________________________________________________________

 

JAVNI  NATJEČAJ

 

za radno mjesto: RAVNATELJ CENTRA – 1 izvršitelj/ica 


Za ravnatelja Centra može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: 


- državljanstvo Republike Hrvatske; 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti; 
- najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju; 
- u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi. 

 

Odredba o nekažnjavanju ne primjenjuje se na kandidata kod kojeg je nastupila rehabilitacija izuzev na kandidata protiv kojeg se vodi postupak pred nadležnim sudom za kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. 

 

Mandat ravnatelja traje četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja na temelju javnog natječaja. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

U obnašanju svoje dužnosti ravnatelj naročito: organizira i vodi rad i poslovanje Centra; predstavlja i zastupa Centar i odgovoran je za zakonitost rada Centra;  poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Centra, zastupa Centar u svim postupcima pred sudovima i ovlaštenim javnopravnim tijelima te drugim pravnim osobama s javnim ovlastima;  Upravnom vijeću podnosi prijedlog statuta, drugih općih akata, programa i planova, organizira izvršenje i odgovoran je za provedbu akata i zaključaka Upravnog vijeća;  provodi radnje potrebne radi zapošljavanja radnika, odlučuje o pravima radnika u prvom stupnju; sklapa pravne poslove Centra pojedinačne vrijednosti do 20.000,00 kn, a za sklapanje pravnih poslova Centra preko 20.000,00 kn potreba mu je suglasnost gradonačelnika; provodi odluke Upravnog vijeća; u suradnji sa stručnim vijećem priprema prijedlog financijskog plana i polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana te brine o izvršenju financijskog plana; dostavlja Upravnom vijeću i osnivaču polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenim poslovima i utrošenim sredstvima;  donosi godišnji plan nabave; vodi stručni rad i odgovoran je za stručni rad Centra.


Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je obvezno priložiti sljedeće:

- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica)
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma stečena za propisano akademsko zvanje i akademski stupanj),
- dokaz o radnom iskustvu (5 godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri        godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju) -        preslike ugovora o radu na određeno vrijeme, ugovora o radu na neodređeno vrijeme, ugovora o djelu, rješenja o zasnivanju radnog odnosa i obrazac prijave na mirovinsko osiguranje i sl., iz kojih dokumenata je vidljiva vrsta poslova koji su se obavljali, uvjet akademskog zvanja i akademskog stupnju propisan za poslove koji su se obavljali i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove, 


- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od objave ovog natječaja)
- vlastoručno potpisana Izjava kandidata o nepostojanju zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi.

 

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje uz vlastoručni potpis te se prijavi prilažu svi prilozi. Traženi prilozi mogu biti u preslici i ne moraju biti ovjereni, a izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Centar, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.

 

Centar će s osobnim podacima postupati sukladno pozitivnim propisima (sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) uz primjenu odgovarajućih tehnika sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 102. i  103. citiranog Zakona, poveznica:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji-

 

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati prijavljeni na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na pisano testiranje i razgovor (intervju) u svrhu utvrđivanja njihovih radnih i organizacijskih sposobnosti, temeljem kojih se može očekivati da će s uspjehom voditi Centar. O načinu, vremenu i mjestu održavanja provjere znanja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni putem web stranice Centra te adrese elektroničke pošte navedene u prijavi najmanje tri dana prije održavanja iste. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.


Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, preporučenom poštom slati na  adresu Centra, Ulica kralja Tomislava 85 a: «Prijava na natječaj –ravnatelj u Centru za pružanje usluga u zajednici Grada Crikvenice – ne otvarati».

 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj javni natječaj objavljuje se na mrežnoj stranici Centra i u „Narodnim novinama“.

Upravno vijeće zadržava pravo neodabira niti jednog prijavljenog kandidata.

Crikvenica 4.8.2021.
    
           

Predsjednik upravnog vijeća Centra 
Silvio Ratković v.r.      

 

Broj:44/21.

 

 

Natječaj možete preuzeti sa sljedeće poveznice:

 

Natječaj za radno mjesto ravnatelja Centra.pdf